Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for
Sdr. Bjert – Sdr, Stenderup skytteforening
Søndag den 26 Marts kl.13:00 i foreningens lokaler

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Eventuelle forslag til generalforsamlingen afleveres skriftligt til formanden senest 7 dage før
generalforsamlingen